shadow

Edukacja integracyjna i włączająca

Przygotowuje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością, konstruowania indywidualnych programów oraz stosowania wybranych rozwiązań metodycznych.